НАРЪЧНИК, ЦЪРКВА НА НАЗАРЯНИНА, 2013 – 2017 г.

ПРЕДГОВОР

„Мисията на Църквата на Назарянина е създаване на Христоподобни ученици измежду народите.“ „Основата цел на Църквата на Назарянина е да съдейства за напредъка на Божието царство чрез съхраняването и разпространяването на християнската святост така, както е изложена в Писанието.“

„Целите от изключително значение за Църквата на Назарянина са „свято християнско общение, обръщение на грешниците, цялостното освещение на вярващите, изграждането [им] в святост, както и простотата и духовната сила, проявени в ранната новозаветна Църква, заедно с проповядването на благовестието на всяко създание“ (527.3)“.

Църквата на Назарянина съществува, за да служи като оръдие за напредване на Божието царство чрез проповеди и поучения върху благовестието, изнасяни по целия свят. Нашето добре формулирано поръчение е да съхраним и разпространим християнската святост така, както е изложена в Писанието, чрез обръщението на грешниците, възстановяването на отстъпниците и цялостното освещение на вярващите.

Целта ни е духовна, а именно да евангелизираме (приобщаваме към благовестието) в отклик на Великото поръчение на нашия Господ, което гласи: „идете и създавайте ученици измежду всички народи“ (Матей 28:19; ср. Йоан 20:21; Марк 16:15). Вярваме, че тази задача може да се осъществи чрез съгласувани линии на поведение и процедури, включително придържане към определени убеждения и изпитани във времето критерии за нравственост и начин на живот.

Това издание на Наръчника (2013-2017 г.) включва кратко историческо изложение за църквата; църковния Устав с формулиране на Постулатите на вярата, на нашето разбиране за църквата, на Завета за християнски характер с цел свят живот и на принципи за организация и управление; Завета за християнско поведение, в който се разглеждат основни проблеми на съвременното общество; правила за църковно управление, свързани с местната, областната и световната църковна организация.

Генералното събрание е върховното законодателно тяло на Църквата на Назарянина, което също отговаря за формулирането на ученията. Настоящият Наръчник съдържа решенията и отсъжданията на делегатите, духовници и миряни, от Двадесет и осмото общо събрание, което се проведе в Индианополис, Индиана, САЩ, от 23 до 27 юни 2013 г., и затова има авторитетен характер като напътствие за действия. Тъй като той е официално изявление за вярата и практиката на Църквата и е в съгласие с ученията на Писанието, очакваме нашите членове навсякъде по света да приемат верските убеждения, както и насоките и способите за свят живот, които се съдържат в него. Неспазването им, след като официално са дадени обещания за членство в Църквата на Назарянина, вреди на свидетелството на Църквата, накърнява съвестта ѝ и разпилява общението на хората, наречени „назаряни“.

Управлението на Църквата на Назарянина има отличителен характер. По форма то е представително – нито чисто епископално, нито изцяло съборно. Тъй като миряните и духовниците имат еднаква власт в съвещателните и законодателните звена на Църквата, налице е желателното и ползотворно равновесие на силите. Виждаме това не само като възможност за участие и служене в Църквата, но също като задължение от страна и на миряните, и на духовенството.

Посвещението и ясната цел са важни. Но един интелигентен и осведомен народ, който спазва общоприети практики и процедури, ще съдейства по-бързо за напредъка на Царството и ще подобрява свидетелството си за Христос. Ето защо е дълг на нашите членове да се запознаят с този Наръчник – историята на Църквата и ученията и нравствените практики на идеалния назарянин. Спазването на предписанията от тези страници ще възпитава преданост и вярност както към Бога, така и към Църквата, и ще увеличи резултатността и продуктивността на духовните ни усилия.

С Библията като наш върховен Пътеводител, озарен от Святия Дух, и Наръчника като наше официално, единно изявление относно вярата, делата и формата на управление, отправяме поглед към новото четиригодие с радост и непоколебима вяра в Исус Христос.

Съвет на генералните суперинтенданти

-ДЖЕРИ Д. ПОРТЪР

-ДЖ.К. УАРИК

-ЕУГЕНИО Р. ДУАРТЕ

-ДЕЙВИД У. ГРАЙВЗ

-ДЕЙВИД А. БЮСИК

-ГУСТАВО А КРОКЕР

(English: Manual, Church of the Nazarene, 2013-2017)

Tabs