Chigomezgo Cha Umoyo: Ivyo Wanazarene Wakugomezga

Chigomezgo Cha Umoyo: Ivyo Wanazarene Wakugomezga

Bungwe lililose ilo lakhala nyengo yitali yikuteweta mulimo yake mwamphamphu, nyengo zinyake likukhazikiskika kuti litewetere lumoza milimo yake pamoza na mabungwe ghanyake, pakupenja kufiska chakulata cha Bungwe ilo pakuwovwira mabungwe ghanji kuti nawo wakule. Ntheura chimozamoza ndimo ulili Mupingo Wa Nazarene. Iwo ukakhazikiskika kuti wuzgole charo chapasi pakuthandazga uthenga wa chituwisko cha mazgo gha Chiuta. Mupingo ukulu uwu ndiwo uli kukhazikiskika kuwa wachituwisko munyengo yeneiyo. Uteweti withu nikuzgora wasambiri kuwa nga Khristu ku mafuko wose.

Umoyo wasono na vyakunthazi kwa Mupingo Wa Nazarene vikulongosoleka na kutora chigawa mu uteweti wa Chiuta. Ntheura ni kuyezgulira kwa Mupingo wa Yesu Khristu ni bungwe ilo likupangika lakukhumbikira nesi pa ivyo likugomezga kweni umo ukuchitira pakuyikapo mahara ghakusazgirapo pa vya Ufumu wa Chiuta pera.

Apo Mupingo wa Nazarene wafikaso mu vilimika vinyake vyasono (2000A.D.), ntchamahara kumanya vinthu ivyo vyakupatulika ivyo tavizomerezga nakusangwa mwachimwemwe. Wusambazi wakuzilwa ngwa - uteweti, ntchemo, vigomezgo na vyakukhumbika vithu vya pachanya - tikujipereka mwamusuma nga chawanangwa ku miwiro iyo yikwiza.

Tikulomba kuti vinthu ivyo vikukhumbika ise tazalamo kuti vizalutilizge kutewetera nga njasko yakuwadangililira kwa iwo awo wakukhumba kwenda mu ungweru wa vilimika ivyo vili kunthazi zithu.

(English: Christian. Holiness. Missional: Core Values of the Church of the Nazarene)

Tabs