นาซารีนหลักการสำคัญ เราคือใคร และเราเชื่ออะไร

นาซารีนคนรุ่นใหม่และจำนวนผู้เชื่อที่เพิ่มมากขึ้นได้เรียกร้องให้คริสตจักรสอนเรื่องพื้นฐานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนศาสตร์ การทำพันธกิจ การระดมทุน และความสัมพันธ์ต่อกัน ในภาษาที่เรียบง่ายและเป็นสิ่งพิมพ์ที่หาอ่านได้ง่าย

หลักการสำคัญของนาซารีนอธิบายถึงสาเหตุที่คริสตจักรนาซารีนดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์และทำการเพื่อพระมหาบัญชาตามธรรมเนียมของเวสเลียน-อาร์เมเนียนทั่วโลก

สำหรับผู้รับใช้ที่ได้รับการสถาปนาและผู้รับใช้ฆราวาสคริสตจักรนาซารีนให้ความสำคัญกับการเสนอแนวทางให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นในเป้าหมายของคริสตจักรเรื่องการเผยแพร่ความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์และพันธกิจในการสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ

หลักการสำคัญของนาซารีนสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ เมื่อไปที่ www.whdl.org

ท่านจะได้พบข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ รวมทั้งหลักการสำคัญของนาซารีน (Nazarene Essentials) ในภาษาต่างๆ

เมื่อท่านอ่านและศึกษาหลักการสำคัญของนาซารีน ก็ขอให้ท่านได้เรียนรู้มากขึ้นเกื่ยวกับคริสตจักรนาซารีนและความปรารถนาของคริสตจักรในการแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูคริสต์อย่างเชื่อฟัง

English: Nazarene Essentials

Tabs