Kinauyokan’g Mga Hiyas: Kristyanos, Kabalaan, Sinugo

Kinauyokan’g Mga Hiyas: Kristyanos, Kabalaan, Sinugo
Kinauyokan’g Mga Hiyas: Kristyanos, Kabalaan, Sinugo

 

Ang Buhing Pagtoo: Kini ang Pagtoo sa mga Nazarenes

Kada kapunungan nga milahutay sa taas nga panahon dunay lawum nga sukaranan nga gisalmutan ug gilangkuban sa katuyoan, tinoohan, ug mga hiyas. Mao usab sa Church of the Nazarene. Kini natukod aron mabag’o ang katawhan diha sa pagpakaylap sa kabalaan sumala sa bibliya. Ang misyon nato mao nga maka’angkon kita og mga sulugoon sama kang Kristo sa tanan kanasuran. Busa ang Church of the Nazarene nitutuk sa gepaigting nga Dakong Sugo (Great Commision) ug isangyaw ang mensahe sa pagkabalaan.

Ang kinabuhi sa Church of the Nazarene sa karon ug ugma tin’aw gipadayag sa pagkahiusa niini sa misyon sa Dios. Agig kabahin sa kinatibuk’an Iglesia ni Kristo Hesus, and Church of the Nazarene, adunay taalag’saon pama’agi sa pagpakaylap sa Gingharian sa Dios sa tibuok kalibutan.

Tuig sugod nining bag’ong milinyo, angayan gayud sa Church of the Nazarene, nga ilhon ug sa’ulugon sa dakong kalipay ang talagsaon kalainan nga gihuptan nato. Atong hamili ug bilil’hong bahandi—atong misyon, pagkatinawag, pagtoo, labing taas nga mga hiyas—Malipayon natong itanyag, agig gasa, sa uma’abot nga kaliwat.

Iampo nato nga kining atong kinauyukang hiyas kanunay magsilbe’ng suga sa tanan nga mulatas sa kahayag ug landong sa uma’abot nga katuigan.

Tabs