Madagasikara: Ilay Nosy any amin’ny Faran’ny Tany

Ity boky ity dia mitantara ireo dingana voalohany tamin’ny fanorenana ny Fiangonan’ny Nazareana. Mijo-ro vavolombelona momba ny fomba mazava sy malalaka ny fitarihan’Andriamanitra. Diapenina nokalian’i John sy ny reniny, mahavariana ny mamaky azy. Mampaha-fantatra mikasika ny antson’ny misionera amin’ny fia-raha-monina misy ankehitriny. Mijoro vavolombelona ny amin’ny maha- matoky ny olon’Andriamanitra. Ma-mela antsika ahalala ny fandehan’ny iraka amin’izao va-ninandro moderina izao. Tsy misy amin’izay mamaky ity boky ity no hiala amin’ny fitiavana sy hazavana niai-nan’ireo izay manambara fa manana fahafahana ho an’Andriamanitra. Ny fitiavana, ny vesatra ho an’ny ha-fa, ary ny hetaheta te hikarakara rehefa mitondra ny Fi-lazantsara, dia mampisy aingam-panahy ary mandrisika tokoa. Rehefa voavakinao ity boky ity, dia hanana fani-riana te ho ampiasain’Andriamanitra ianao, ary hanana fahatsapana sy vesatra lalina hivavaka ho an’ireo miroso amin’izany asa izany.

(English: Madagascar)

AttachmentSize
PDF icon MG_madagasikara.pdf2.91 MB

Tabs

Subscribe to Madagasikara: Ilay Nosy any amin’ny Faran’ny Tany